Latest News

RAKSHABANDHAN CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

RAKSHABANDHAN CELEBRATION 2019

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2019

INTERNATIONAL LEFT HANDERS DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

INTERNATIONAL LEFT HANDERS DAY 2019

WORLD BIOFUEL DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

WORLD BIOFUEL DAY 2019

NATIONAL RASPBERRIES N’ CREAM DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL RASPBERRIES N’ CREAM DAY 2019

NATIONAL FRESH BREATH DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL FRESH BREATH DAY 2019

TEEJ FESTIVAL CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

TEEJ FESTIVAL CELEBRATION 2019

NATIONAL ICE CREAM SANDWICH DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL ICE CREAM SANDWICH DAY 2019

RESPECT FOR PARENTS DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

RESPECT FOR PARENTS DAY 2019

MUNSHI PREMCHAND BIRTHDAY CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

MUNSHI PREMCHAND BIRTHDAY CELEBRATION 2019

NATIONAL CHEESECAKE DAY CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL CHEESECAKE DAY CELEBRATION 2019

INTERNATIONAL TIGER DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

INTERNATIONAL TIGER DAY 2019

NATIONAL CREME BRULEE DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL CREME BRULEE DAY 2019

MANOJ KUMAR BIRTHDAY CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

MANOJ KUMAR BIRTHDAY CELEBRATION 2019

KARGIL VIJAY DIWAS CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

KARGIL VIJAY DIWAS CELEBRATION 2019

NATIONAL HOT FUDGE SUNDAE DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL HOT FUDGE SUNDAE DAY 2019

WORLD EMOJIS DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

WORLD EMOJIS DAY 2019

NATIONAL CORN FRITTERS DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL CORN FRITTERS DAY 2019

INTERNATIONAL NELSON MANDELA DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

INTERNATIONAL NELSON MANDELA DAY 2019

MANGAL PANDEY BIRTHDAY CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

MANGAL PANDEY BIRTHDAY CELEBRATION 2019

NATIONAL MOON DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL MOON DAY 2019

NATIONAL PENUCHE FUDGE DAY 2019
 • Kilkari International Play School,

NATIONAL PENUCHE FUDGE DAY 2019

CHANDRA SHEKHAR AZAD BIRTHDAY CELEBRATION 2019
 • Kilkari International Play School,

CHANDRA SHEKHAR AZAD BIRTHDAY CELEBRATION 2019

Cheese Day celebration 2019
 • Kilkari International Play School,

Cheese Day celebration 2019